Categoriearchief: Nieuws

Garantiebanen en creatief boekhouden Klijnsma

 

http://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2051617-klijnsma-doet-aan-creatief-boekhouden.html?title=klijnsma-doet-aan-creatief-boekhouden

http://cedris.nl/dossiers/detail/article/wet-banenafspraak-en-quotum-arbeidsbeperkten.html

https://iederin.nl/nieuws/17616/klijnsma-rekent-zich-rijk-met-garantiebanen/

Antwoorden van Klijnsma 4 september 2015 op vragen over telling garantiebanen:

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2015/09/04/antwoorden-op-vragen-over-de-brief-over-de-tussentijdse-meting-banenafspraak/antwoorden-op-vragen-over-de-brief-over-de-tussentijdse-meting-banenafspraak.pdf

 

We winnen de Cliënt-in-Beeldprijs 2015!

Trots zijn we dat we dit jaar weer de Cliënt-in-Beeldprijs hebben gewonnen, zelfs beide prijzen: de publieksprijs én de juryprijs!

Dit alles naar aanleiding van ons onderzoek naar de omgang met privacygegevens van de Wsw’ers in onze regio.

Cliëntenraad Wsw Venlo, Beesel en Bergen – Privacy Wsw’ers
De doelstelling van de Cliëntenraad Wsw Venlo, Beesel en Bergen is om op te komen voor de belangen van alle mensen met een Wsw-indicatie binnen genoemde gemeentes. Dit doen zij zaken te onderzoeken en op de hoogte te blijven van landelijke en regionale ontwikkelingen, om daarmee gevraagd of ongevraagd advies uit te brengen.

Initiatief:
De cliëntenraad ontving klachten van werknemers SW-bedrijven over hoe werd omgegaan met hun privacy. De cliëntenraad wilde zichtbaar maken wat cliënten meemaken en beleven als zij zich niet goed kunnen en/of durven uiten. Hiervoor werd een participerend onderzoek ingezet. Eén persoon, met kennis over privacy, beschreef hoe het er binnen het SW-bedrijf aan toe gaat. Er volgde gesprekken, mondeling en per mail. Naar aanleiding daarvan is een rapport opgesteld. Daardoor heeft de gemeente het SW-bedrijf aangesproken op het overtreden van privacyregels.

Effect:

Verbeterplannen werden opgesteld om aan de regels te voldoen. Door media-aandacht zijn OR en bonden gestart met een, voor het personeel veilige, klachtenmeldingsactie.

(bron LCR Zie hier ook de andere genomineerden: http://www.landelijkeclientenraad.nl/LandelijkeClientenraad.aspx?id=595)

Film gemaakt voor het LCR door Cor Vos Amsterdam

Lees hier het juryrapport: Juryrapport CiB-prijs 2015

Weer genomineerd voor de Cliënt-in-Beeldprijs 2015!

We zijn weer genomineerd voor de landelijke Cliënt-in-Beeldprijs!

Als Cliëntenraad Wsw van de gemeenten Venlo, Beesel en Bergen, hebben wij onderzoek gedaan naar hoe er omgegaan wordt met de privacy van onze Wsw’ers. Naar aanleiding van ons rapport en onze aanbevelingen zijn er heel goede verbeteracties gedaan door én gemeenten én sw-bedrijf.

Dit jaar heeft de LCR acht voordrachten voor de Cliënt in Beeld-prijs ontvangen.
Net als ieder jaar heeft de jury zich over de aanmeldingen gebogen en uit alle voordrachten hebben zij vier kandidaten genomineerd. Eén van hen is door hen tot winnaar uitgeroepen, wie dat is wordt natuurlijk pas bekendgemaakt tijdens het congres van de LCR – op 9 april a.s. in De Meervaart in Amsterdam. Wie de publieksprijs gaat winnen wordt bepaald door de deelnemers aan het congres. Tijdens de ochtend laten wij hen door middel van filmopnames kennismaken met alle vier de genomineerde kandidaten. Na het bekijken van deze filmpjes kunnen de deelnemers hun winnaar kiezen. De kandidaat met de meeste stemmen wint de publieksprijs.
Het is dus mogelijk dat één kandidaat beide prijzen in de wacht sleept.

Lees hier meer over onze nominatie: https://lnkd.in/eG2ZyQ2

Logo LCR

Telefoontje van Klijnsma

Gemeenten die anders dan afgesproken in regeerakkoord en sociaal akkoord, geen werk maken van beschut werk voor mensen met een lage loonwaarde kunnen ‘een telefoontje’ verwachten van staatssecretaris Jetta Klijnsma (PvdA, Sociale Zaken en Werkgelegenheid). Dat antwoordde zij tijdens het vragenuurtje in de Tweede Kamer.

In antwoord op de vragen van haar partijgenoot John Kerstens stelt Klijnsma dat beschut werk ertoe strekt dat ‘mensen onder cao kunnen gaan werken en dat zij daardoor een salaris krijgen op basis van een wettelijk minimumloon en natuurlijk ook een pensioenvoorziening.’ Aan de Kamer zegde ze toe ‘heel goed te blijven volgen’ hoe dit wordt vormgegeven.

Een eerdere motie die door de Kamer is aangenomen en waarin ze opgeroepen wordt de afbouw van de Sw-sector en de instroom in beschut werk ‘op de voet te volgen’, zal ze uitvoeren, meldt haar woordvoerder.Vorige week bracht Binnenlands Bestuur naar buiten dat een aantal gemeenten geen beschut werk gaat organiseren voor deze groep allerzwaksten op de arbeidsmarkt. In plaats daarvan zoeken gemeenten het in het aanbieden van dagbesteding of vrijwilligerswerk.

PvdA-Kamerlid John Kerstens vroeg in het Vragenuurtje staatssecretaris Klijnsma in te grijpen. Hij vindt de alternatieven in strijd met het sociaal akkoord en het regeerakkoord waarin gesteld wordt dat er 30 duizend plekken voor beschut werk komen. Gemeenten zijn daar verantwoordelijk voor en krijgen vanuit het rijk geld om dit te betalen.Als gemeenten hun beleid voor beschut werk niet in een verordening ‘met alles erop en eraan’ vastleggen, zal Klijnsma daar dus ‘zeker een telefoontje aan wagen’.

Ze greep het debat in de Kamer daarom aan om gemeenten nogmaals te melden dat ze moeten zorgen voor een ‘ordentelijk geslagen’ verordening en dat het beschut werk daarin echt verankerd moet zijn. Tegelijkertijd geeft ze aan dat wanneer gemeenten een andere ‘passende voorziening’ gaan inrichten waardoor deze groep gaat participeren, dit in lijn kan zijn met het kabinetsbeleid.

Op verzoek van D66, die wees op mogelijke onduidelijkheid bij wat wel en wat niet mag, zegde Klijnsma toe in een verzamelbrief aan gemeenten nog eens heel helder op te schrijven dat van hen wordt verwacht dat zij het fenomeen beschut werk in de verordening opnemen. ‘Ik zal er ook bij vertellen wat dan precies daaronder verstaan wordt.’

Bron: Binnenlands bestuur

Wsw’ers uit beeld bij gemeenten

 Als Cliëntenraad Wsw van Venlo, Beesel en Bergen hebben wij een belangrijke bijdrage geleverd aan dit onderzoek. U ziet onze voorzitter mevrouw Anita Hütten in de inleiding van bovenstaand filmpje.

Recent hebben wij ook de gemeenteraden en de Gemeenschappelijk regeling geadviseerd een laagdrempelige klachtenpunt in te stellen bij gemeenten voor mensen uit onze doelgroep. Het advies van de Nationale Ombudsman sluit daar helemaal op aan.

Mensen in de sociale werkvoorziening (Wsw’ers) kunnen in praktijk nergens met hun klachten terecht, constateert waarnemend Nationale ombudsman Frank van Dooren. Hij roept gemeenten op hun verantwoordelijkheid te nemen. Als gevolg van de overdracht van taken en bevoegdheden van gemeenten aan gemeenschappelijke regelingen en vervolgens SW-bedrijven, raken Wsw’ers steeds verder buiten beeld bij gemeenten. De ombudsman deed onderzoek nadat hij klachten ontving van Wsw’ers. Zij kregen nergens gehoor voor hun problemen op de werkvloer.

In Nederland hebben ongeveer 120.000 mensen een indicatie voor de Wet sociale werkvoorziening (Wsw’ers) vanwege een arbeidsbeperking. De overheid vindt het belangrijk hen kansen te bieden op de arbeidsmarkt. Daarom zijn de Wet sociale werkvoorziening en de Participatiewet (vanaf 1 januari 2015) in het leven geroepen. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van deze wetten. In praktijk is de uitvoering vaak ondergebracht bij een gemeenschappelijke regeling. Die besteedt het op haar beurt weer uit aan een van de 90 SW-bedrijven.

Gemeenten, neem je verantwoordelijkheid!

De Nationale ombudsman roept gemeenten op hun verantwoordelijk te nemen. Zij sturen nu te veel op financiën en staan te ver af van de Wsw’ers en hun belangen. Daarnaast moeten gemeenten een laagdrempelige ingang bieden waar Wsw’ers terecht kunnen met klachten. Frank van Dooren: “Wsw’ers mogen niet met hun klachten van het kastje naar de muur gestuurd worden”.

Zorgelijke ontwikkeling in kader van decentralisatie

De Nationale ombudsman vindt dit een zorgelijke ontwikkeling. Steeds meer overheidstaken worden in het kader van decentralisatie ondergebracht bij gemeenten, dichter bij de mensen. In praktijk kan het steeds verder uitbesteden van taken leiden tot het tegenovergestelde: de afstand tussen burger en overheid wordt groter. Bij problemen dreigt de burger tussen wal en schip te vallen, omdat alle betrokken instanties naar elkaar wijzen. Dit rapport laat zien hoe dat bij de Wsw gebeurt. De ombudsman gaat in oktober en november in gesprek met gemeentelijke klachtbehandelaars over toegankelijke klachtbehandeling na de decentralisatie.